med-basin-cfp-header.jpg

Lake interspersed with mountains at sunset.
Caption: 
Sunset on Skader Lake, Montenegro.
Credit: 
© Jamie Rojo

Call for Letters of Inquiry for Small Grants

* Uputstvo na Srpsko-hrvatskom je dostupno u nastavku *
* Udhëzimet në gjuhën Shqipe, mund t'i gjeni më poshtë *

Eligible Countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and North Macedonia
Opening Date: Monday 28 October 2019
Closing Date: Wednesday 18 December 2019
Budget: US$5,000 and the maximum budget per project is US$30,000
Theme: Strategic Direction 2 (Sustainable management of water catchments) and Strategic Direction 4 (Conservation of plants)

See the Mediterranean Basin Biodiversity Hotspot map

How to Apply

Letters of Inquiry can be submitted in English, Serbian, Croatian, Bosnian, Montenegrin, Macedonian or Albanian. Applicants must submit their letter of inquiry by the deadline to CEPF-MED-RIT@birdlife.org.   

Please carefully read the call for proposals document, available below, which provides detailed requirements and instructions.

More Information

Call for Proposals
English (PDF - 1.3 MB)
Serbo-Croatian (PDF - 1.5 MB)
Albanian (PDF - 1.4 MB)

Ecosystem Profile
- English (PDF - 31 MB)

Ecosystem Profile Summary
- English (PDF - 4.6 MB)
- Arabic (PDF - 2.7 MB)
- French (PDF - 5 MB)

Additional Resources
- 12 Tips for Getting Your Grant Idea Funded
- CEPF and Gender
- Life Cycle of a CEPF Grant

Poziv za projektne prijedloge, Mali Grantovi

Zemlje u kojima se mogu sprovoditi projekti: Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora.
Datum otvaranja poziva: Monday, 28. Oktobar 2019
Datum zatvaranja poziva: Sreda, 18. Decembar 2019
Budžet: Od 5,000 USD do maksimalnih 30,000 USD 
Teme: Strateški pravac 2 (Održivo upravljanje rečnim slivovima) i Strateški pravac 4 (Očuvanje biljaka)

Proces prijavljivanja

Prijave odn. pisma namere (LOI) mogu biti napisane na engleskom, srpskom, hrvatskom, bosanskom, crnogorskom, makodonskom i albanskom jeziku. Podnosioci treba da predaju projektnu prijavu do datuma zatvaranja poziva na CEPF-MED-RIT@birdlife.org.   

Molimo vas da pažljivo pročitate tekst poziva za predloge projekata dostupan u nastavku koji pruža detaljna uputstva i uslove konkursa. 

More Information

Call for Proposals
- Engleski (PDF - 1.3 MB)
- Srpsko-hrvatski (PDF - 1.5 MB)
- Albanski (PDF - 1.4 MB)

Ekosistemski profil
- Engleski (PDF - 31 MB)

Ekosistemski profil – Tehnički sažetak
- Engleski (PDF - 4.6 MB)
- Arapski (PDF - 2.7 MB)
- Francuski (PDF - 5 MB)

Dodatni izvori

- 12 Tips for Getting Your Grant Idea Funded
- CEPF and Gender
- Life Cycle of a CEPF Grant

Thirrja për propozimin e projekteve, Grante të Vogla

Shtetet: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia Veriore, Mali i Zi.
Data e hapjes së thirrjes: E Hënë 28 Tetor 2019
Data për dorëzimin e propozimeve: E Mërkurë 18 Dhjetor 2019
Buxheti: minimal i projektit është US $5,000 për projekt, ndërsa maksimumi është US $30.000 
Temë: Drejtimi strategjik 2 (Menaxhimi i qëndrueshëm i pellgjeve lumore),  Drejtimi strategjik 4 (Ruajtja e bimëve)  

Procesi i paraqitjes së kërkesave 

Kërkesat mund të shkruhen në anglisht, serbokroatisht (serbisht, kroatisht, boshnjakisht dhe gjuhën malazeze), maqedonase dhe shqip. Kërkuesit duhet të paraqesin kërkesën e projektit deri në datën e mbylljes së thirrjes në: CEPF-MED-RIT@birdlife.org.   

Ju lutemi lexoni me kujdes dokumentin e thirrjeve për propozime, të disponueshëm më poshtë, i cili ofron kërkesa dhe udhëzime të hollësishme.

Më shumë informacion

Thirrja për propozimin e projekteve:
- anglisht (PDF - 1.4 MB)
- serbo-kroatisht (PDF - 1.5 MB)
- shqip (PDF - 1.3 MB)

Profili i Ekosistemit 
- anglisht (PDF - 31 MB)

Profili i ekosistemit - Përmbledhje teknike
- anglisht (PDF - 4.6 MB)
- arabisht (PDF - 2.7 MB)
- frëngijsht (PDF - 5 MB) 

Ndihmë dhe burime të tjera 
- 12 Tips for Getting Your Grant Idea Funded
- CEPF and Gender
- Life Cycle of a CEPF Grant